تصاویر / شکنجه بسیار سخت برای زندانیان زن در زندان زنان
تاريخ ارسال خبر : 30 ژوئن 2012 | ساعت 19:26 | کد خبر: 15982 | sv175 | چاپ این مطلب

رانندگی زنان آمریکایی با مستی به زندان های سخت منجر می شود.

به گزارش انعکاس enekas.info ، این زنان به هم زنجیر شده، ساعت ۶ صبح، از خواب بر می خیزند؛ چکمه های سنگین می پوشند؛ لباس راه-راه می پوشند؛ سوار اتوبوس می شوند؛ و به سمت جاهایی می روند که کارهای سخت در انتظار آنان است.
بنا بر این گزارش،  زندانیان زن در زندان استرلا در شهر فینیکس ایالت آریزونا در ماه اول زندان به کار سخت واداشته می شوند. آنان باید جنازه افراد مجهول الهویه را به خاک بسپارند؛ آشغال های اطراف اتوبان ها را جمع کنند.
مدیر این زندان به رعایت نکردن حقوق بشر متهم شده است.

06e16102dea4d70a4f078df2133f2d1a17101 940 تصاویر / شکنجه بسیار سخت برای زندانیان زن در زندان زنان

06e16102dea4d70a4f078df2133f2d1a17102 407 تصاویر / شکنجه بسیار سخت برای زندانیان زن در زندان زنان

06e16102dea4d70a4f078df2133f2d1a17103 874 تصاویر / شکنجه بسیار سخت برای زندانیان زن در زندان زنان

06e16102dea4d70a4f078df2133f2d1a17104 250 تصاویر / شکنجه بسیار سخت برای زندانیان زن در زندان زنان

06e16102dea4d70a4f078df2133f2d1a17105 422 تصاویر / شکنجه بسیار سخت برای زندانیان زن در زندان زنان

06e16102dea4d70a4f078df2133f2d1a17106 879 تصاویر / شکنجه بسیار سخت برای زندانیان زن در زندان زنان

39295f20c8dfb49150c1487d4531131a17107 623 تصاویر / شکنجه بسیار سخت برای زندانیان زن در زندان زنان

39295f20c8dfb49150c1487d4531131a17108 649 تصاویر / شکنجه بسیار سخت برای زندانیان زن در زندان زنان

39295f20c8dfb49150c1487d4531131a17109 315 تصاویر / شکنجه بسیار سخت برای زندانیان زن در زندان زنان

4b46db502e9c155461c01d70ce3ec73c17110 945 تصاویر / شکنجه بسیار سخت برای زندانیان زن در زندان زنان

4b46db502e9c155461c01d70ce3ec73c17111 952 تصاویر / شکنجه بسیار سخت برای زندانیان زن در زندان زنان

4b46db502e9c155461c01d70ce3ec73c17112 404 تصاویر / شکنجه بسیار سخت برای زندانیان زن در زندان زنان

4b46db502e9c155461c01d70ce3ec73c17115 765 تصاویر / شکنجه بسیار سخت برای زندانیان زن در زندان زنان

4b46db502e9c155461c01d70ce3ec73c17114 152 تصاویر / شکنجه بسیار سخت برای زندانیان زن در زندان زنان

4b46db502e9c155461c01d70ce3ec73c17113 806 تصاویر / شکنجه بسیار سخت برای زندانیان زن در زندان زنان

4b46db502e9c155461c01d70ce3ec73c17116 430 تصاویر / شکنجه بسیار سخت برای زندانیان زن در زندان زنان

4b46db502e9c155461c01d70ce3ec73c17117 324 تصاویر / شکنجه بسیار سخت برای زندانیان زن در زندان زنان

4b46db502e9c155461c01d70ce3ec73c17118 192 تصاویر / شکنجه بسیار سخت برای زندانیان زن در زندان زنان


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ