با الهام از اندیشه شهیدان رجایی و باهنر به مردم خدمت شود
تاريخ ارسال خبر : ۱ شهریور ۱۳۹۶ | ساعت ۱۴:۴۶ | کد خبر: 36269 | sv21 | چاپ این مطلب

“عسلویه نیوز” حجه الاسلام هاشمی نژاد امام جمعه شهرستان عسلویه ضمن تبریک هفته دولت به دولتمردان و کارکنان گفت: مسئولین با الهام از اندیشه شهیدان رجایی و باهنر به مردم خدمت کنند.امام جمعه

به گزارش خبرنگار”عسلویه نیوز” با فرا رسیدن هفته دولت حجه الاسلام هاشمی نژاد امام جمعه شهرستان عسلویه پیام تبریکی صادر نمود.

متن پیام امام جمعه شهرستان عسلویه
بسم الله الرحمن الرحیم

‎هفتـه دولـت یـادآور روزهـای پرشـور خدمتگـزاری شـهیدان والا مقامـی اسـت کـه نـام زیبـای ایشـان الهـام بخـش کوشـش هـا و تـلاش هایـی اســت کــه بــا همــه فشــارهای جامعــه اســتکباری بــر کشــور اســلامی ایـران عـلاوه بـر برنامـه ریـزی مـدون بـرای توسـعه و پیشـرفت کشـور بـه همـه اقشـار بالاخـص قشـر فقیـر و مسـتضعف غافـل نمانـده و بـا نهایــت تــلاش و کوشــش از چهــره دیــار ایــران اســامی فقــر زدایــی نمــوده و خدمــات خــود را بــه مناطــق محــروم کشــاندند.

‎اینجانـب ضمـن تبریـک هفتـه دولـت بـه همـه دولتمـردان صدیـق و خـدوم بـه نظـام مقـدس جمهـوری اسـلامی و گرامیداشـت روز کارمنـد از درگاه ایــزد منــان ســلامتی و تندرســتی همــه ایــن عزیــزان را مسـیٔلت نمـوده و امیـدوارم بـا تأسـی از فرامیـن ولـی امـر مسـلمین جهـان حضـرت امـام خامنـه ای (مدظلـه العالـی) و الهـام از اندیشـه پـاک شـهیدان رجایـی و باهنـر در امـر خدمـت بـه امـت شـهید پـرور ایـران اسـلامی کوشـا و موفـق باشـند.

‎🔻سید علی هاشمی نژاد امام جمعه شهرستان عسلویه

🌐 با عسلویه نیوز به روز باشید
https://t.me/assalouyehnews


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ