هفته دولت فرصتی است تا مردم با دستاوردهای دولت آشنا شوند
تاريخ ارسال خبر : ۱ شهریور ۱۳۹۶ | ساعت ۱۴:۴۸ | کد خبر: 36273 | sv26 | چاپ این مطلب

“عسلویه نیوز” فرماندار عسلویه در آستانه هفته دولت با صدور پیامی هفته دولت را بهترین فرصت برای آشنایی مردم با دستاوردهای دولت بیان کرد.نادری

🔻 متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هفتـه دولـت نمـادی اسـت از وحـدت مـردم و دولـت کـه ایـن وحـدت و تلاش در جهـت تحکیـم آن، سـرافرازی ، پیشـرفت و اقتـدار ایـران عزیــز را بــه دنبــال دارد.

‎ایــن هفتــه بــرای تقویــت رابطــه ی بیــن دولـت و ملـت فرصتـی اسـت تـا مـردم قدرشـناس ایـران اسـامی بـا دسـتاوردها و تـلاش هـای خادمـان خـود در مجموعـه ی دسـتگاه هـای اجرایـی آشـنا شـوند.

اکنـون کـه بـه واسـطه ی حماسـه ی سیاسـی ملـت بـزرگ و همیشـه در صحنـه ایـران در انتخابـات ۲۹ اردیبهشـت فضـای اعتمـاد و امیـد در کشـور حاکـم شـده و دولـت منتخـب برآمـده از رأی اکثریـت ملـت سـرمایه ی ارزشـمندی در مسـیر خدمـت اندوختـه، بیـش از هـر زمـان دیگــری افــق هــای جدیــدی از پیشــرفت و توســعه پیــش روی ملــت تاریـخ سـاز ایـران گشـوده اسـت .

‎اینجانــب ضمــن تبریــک فرارســیدن هفتــه دولــت و گرامیداشــت یـاد و خاطـره ی شـهدای والامقـام، بویـژه شـهیدان رجایـی و باهنـر، هفتـه دولـت و روزکارمنـد را بـه همـه دولتمـردان وکارمنـدان خـدوم و متعهــد و بخصــوص کارمنــدان وکارگــزاران دولــت درشهرســتان عســلویه تبریــک عــرض نمــوده و موفقیــت همــگان را در راســتای تحقـق آرمانهـای بلنـد حضـرت امـام خمینـی (ره) و منویـات مقـام معظـم
‎رهبــری و اجــرای سیاســت هــای دولــت تدبیــر و امیــد خواســتارم.

‎عبدالله نادری فرماندار و ریٔیس ستاد بزرگداشت هفته دولت

🌐 با عسلویه نیوز همراه باشید
https://t.me/assalouyehnews


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ