- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - https://assalouyehnews.com -

تسلیم نامه اعتراض آمیز مردم به هیئت ویژه بازرسی

عسلویه نیوز – در پی استقرار هیئت ویژه بازرسی استان بوشهر در شهرداری عسلویه یکی از ارباب رجوع با تسلیم نامه اعتراض آمیز خود نسبت به عملکرد ضعیف یکی از کارکنان شهرداری خواستار برخورد قاطع و احقاق حق در این زمینه شد.
گفته می شود بیشتر پرسنل شهرداری غیر بومی بوده و به همین جهت باعث بروز چنین مشکلاتی در این نهاد گردیده است.