- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - https://assalouyehnews.com -

گوجه ای به شکل صورت انسان/عکس

این تصویر گوجه ایست که چند سال پیش در روستای لمبدان شهرستان دیر پیدا شد و به شکل صورت انسان است و بنا بر گفته ها در آن زمان جهت ثبت و عکس برداری از شکل عجیب این گوجه به جهاد کشاورزی دیر برده شد .