- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - https://assalouyehnews.com -

اولین شهردار بادوله انتخاب شد

مهندس عبدالله آسیانی نژاد به عنوان اولین شهردار بادوله انتخاب گردید

نائب رئیس شورای اسلامی شهر بادوله در گفتگو با سوک گفت:اعضای شورای بادوله پس از چندین جلسه و بررسی گزینه های مختلف سرانجام مهندس عبدالله آسیانی نژاد را به عنوان اولین شهردار بادوله انتخاب کردند.

عسکر عباسی افزود:مهندس آسیایی نژاد به عنوان نیروی بومی و یکی از چهره های موفق در مدیریت و شهرسازی می باشد که با حمایت و همراهی مردم  و تعامل با دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی می تواند گام های موثری را جهت  رشد کمی و کیفی مبلمان شهری بادوله بردارد.